468 Ligne de bus 468

Grevenmacher - Biwer - Breinert

Grevenmacher - Z.I. Potaschbierg - Wecker - Biwer - Breinert

À partir du 1er mars 2020: Cette ligne est gratuite sur la totalité de son tracé.

AVIS: [RECTIFICATIF] Beidweiler, rue du Ruisseau barrée, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis

AVIS (UPDATE): Beidweiler, rue d’Eschweiler barrée, 27.06.2022-06.07.2022 inclus

Horaire valable à.p.d. 13.09.2020

 • Breinert
 • Breinertknupp
 • Weidig
 • Beidweiler, Am Duerf
 • Eschweiler/Junglinster, Bei der Kiirch
 • Brouch/Wecker
 • Boudler
 • Boudlerbach, Boudlerbaach
 • Biwer, Klosmillen
 • Biwer, Mairie
 • Biwer, Haaptstrooss
 • Wecker, Grousswiss
 • Wecker, Gare Gare
 • Wecker, Eglise
 • Wecker, Coboulux
 • Potaschbierg, Z.I.
 • Potaschbierg
 • Grevenmacher, Seidenbroch
 • Grevenmacher, Copal
 • Grevenmacher, Tanneurs
 • Grevenmacher, Schoul
 • Grevenmacher, Gare routière
 • Grevenmacher, Gare routière
 • Grevenmacher, Schoul
 • Grevenmacher, Tanneurs
 • Grevenmacher, Copal
 • Grevenmacher, Seidenbroch
 • Potaschbierg
 • Potaschbierg, Z.I.
 • Wecker, Coboulux
 • Wecker, Eglise
 • Wecker, Gare Gare
 • Wecker, Grousswiss
 • Biwer, Haaptstrooss
 • Biwer, Mairie
 • Biwer, Klosmillen
 • Boudlerbach, Boudlerbaach
 • Boudler
 • Brouch/Wecker
 • Eschweiler/Junglinster, Bei der Kiirch
 • Beidweiler, Am Duerf
 • Weidig
 • Breinertknupp
 • Breinert
 •  Françaisfr